Obecná informace o zpracování osobních údajů

S účinností od 25. května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), které je nadřazeno národní legislativě.

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, příspěvková organizace Středočeského kraje, Masarykovo náměstí 16, 254 01 Jílové u Prahy, IČO 00067881 je příspěvkovou organizací Středočeského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je podpora kulturních, společenských, vědeckých, publikačních, osvětových, vzdělávacích a dalších potřeb veřejnosti.

V rámci zajišťování svých činností provádí Regionální muzeum, které je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 • vedení evidence adres, včetně elektronických pro zasílání pozvánek na vernisáže, výstavy a zasílání informací a aktualit,
 • vedení evidence sbírkových předmětů apod.,
 • zajišťování smluvních vztahů,
 • vedení účetní a personální agendy,
 • ochrana majetku, sbírek a bezpečnost osob (monitorovací kamerové systémy)
 • pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.

Informace o zpracování osobních údajů:

1.Právním základem pro zpracování osobních údajů je pode čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR, na základě uděleného souhlasu, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR, tj. úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

2.Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uloženo zvláštním právním předpisem.

3.Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému zpracování nebo profilování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

4.Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

5.Jaká jsou Vaše práva

Pokud jsou Vaše osobní údaje používány v rámci určité agendy Regionálního muzea ( Regionální muzeum je zpracovává jako správce), máte následujcí práva:

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • Právo na přístup subjekt má právo zjistit od správce, zda a případně jaké údaje o jeho osobě správce zpracovává a uchovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo kopii zpracovávaných osobních údajů. ( Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob ). Právem získat kopii by však nikdy neměla být dotčena práva a svobody jiných osob (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. V této souvislosti  subjekt údajů právo dozvědět se také, jaké postupy, význam a předpokládané důsledky takové zpracování může představovat.
 • Právo na opravu subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Právo na výmaz ( právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence správce, pokud nastane některý z těchto případů:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  • rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti ).
  • osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založeném na oprávněných zájmech správce osobních údajů a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana.
   V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech jejich kopiích.
 • Právo na omezení zpracování ukládá správci osobních údajů omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů:
  • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;ačkoli osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel správce, mohou být i nadále potřebné pro občana, např. pro obhajobu případných právních nároků;
  • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • Právo na přenositelnost umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.
 • Právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů umožňuje subjekt údajů podat stížnost proti zpracování osobních údajů správcem u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 • Právo vznést námitku subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány z důvodů, že je to nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. V případě námitek subjektu údajů má správce povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.

Postup k uplatnění těchto práv subjektu údajů:

– Přijetí žádosti / podnětu
– Identifikace žadatele
– Vyhodnocení žádosti
– Rozhodnutí o žádosti
– Výkon rozhodnutí
– Informování žadatele

Každá osoba má právo požádat si o přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných Regionálním muzeem, tento výpis může získat i v elektronické podobě. První výpis poskytne Regionální muzeum zdarma do jednoho měsíce po obdržení žádosti a potřebném ověření totožnosti žádající osoby. Tato lhůta může být v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužena o další dva měsíce. O tomto prodloužení je žadatel informován do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Žádosti vyřizuje pověřenec pro správu osobních údajů.

6.Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Robert Piskáček
e-mail: gdpr@jilove.cz
tel. +420 606 654 702

Funkce pověřence

Subjekty se mohou obracet na jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv dle nařízení EU 2016/679.

Záznamy z kamerového systému

Vstupy, expozice, výstavní a vybrané prostory budovy Regionálního muzea jsou z důvodu ochrany majetku, sbírek a bezpečnosti osob monitorovány kamerovým systémem.

Vstupy do budovy, kde jsou prostory monitorované kamerovým systémem jsou zřetelně označeny nálepkou s piktogramem kamery a popisem. Informace o kamerovém systému jsou k dispozici u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vstupem do muzea návštěvníci berou na vědomí, že jejich pohyb může být monitorován.

Údaje z kamerového systému jsou uchovávány nejdéle 7 dní a pak se automaticky přemazávají.

Jsou předávány výhradně Policii ČR a to pouze v případě zahájeného trestního řízení.